دفترچه سوالات استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش

دوشنبه 1 تیر 1394  10:18 ق.ظ


- رشته: آموزگار دوره ابتدایی
- تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای 84 و 86 و 89 - دفترچه سوالات تخصصی تاریخ 1389/3/7
- مواد امتحانی: 
60 سوال اختصاصی (فاقد پاسخنامه)
3 دفترچه سوال عمومی (60 سوال سال 84 / 60 سوال سال 86 / 100 سوال سال 89) - شامل دروس (ادبیات فارسی، معارف اسلامی، اطلاعات عمومی و سیاسی، ریاضی، کامپیوتر، زبان انگلیسی) (فاقد پاسخنامه)نوشته شده توسط: سونار سونا | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

برچسب ها: آموزگار دوره ابتدایی ، دفترچه سوالات استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش ، دفترچه سوالات استخدامی ، آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش ، دفترچه سوالات استخدامی آموزگار دوره ابتدایی ، آموزش و پرورش ،

دفترچه سوالات استخدامی مشاور تحصیلی آموزش و پرورش

دوشنبه 1 تیر 1394  10:10 ق.ظ


- رشته: مشاور تحصیلی
- تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای 84 و 86 و 89 - دفترچه سوالات تخصصی تاریخ 1389/3/7
- مواد امتحانی: 
60 سوال اختصاصی (فاقد پاسخنامه)
3 دفترچه سوال عمومی (60 سوال سال 84 / 60 سوال سال 86 / 100 سوال سال 89) - شامل دروس (ادبیات فارسی، معارف اسلامی، اطلاعات عمومی و سیاسی، ریاضی، کامپیوتر، زبان انگلیسی) (فاقد پاسخنامه)جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


نوشته شده توسط: سونار سونا | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

برچسب ها: مشاور تحصیلی ، دفترچه سوالات استخدامی مشاور تحصیلی آموزش و پرورش ، دفترچه سوالات استخدامی ، آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی مشاور تحصیلی آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی ، مشاور تحصیلی آموزش و پرورش ،

دفترچه سوالات استخدامی کارشناس آمار آموزش و پرورش

دوشنبه 1 تیر 1394  09:10 ق.ظ


- رشته: کارشناس آمار
- مقطع: کارشناسی
- تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای 84 و 86 و 89 - دفترچه سوالات تخصصی تاریخ 1389/3/7
- مواد امتحانی: 
50 سوال اختصاصی (فاقد پاسخنامه)
3 دفترچه سوال عمومی (60 سوال سال 84 / 60 سوال سال 86 / 100 سوال سال 89) - شامل دروس (ادبیات فارسی، معارف اسلامی، اطلاعات عمومی و سیاسی، ریاضی، کامپیوتر، زبان انگلیسی) (فاقد پاسخنامه)نوشته شده توسط: سونار سونا | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

برچسب ها: کارشناس آمار ، دفترچه سوالات استخدامی کارشناس آمار آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی کارشناس آمار آموزش و پرورش ، دفترچه سوالات استخدامی ، کارشناس آمار آموزش و پرورش ، دفترچه سوالات استخدامی کارشناس آمار ، آموزش و پرورش ،

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز ماشین های کشاورزی آموزش و پرورش

دوشنبه 1 تیر 1394  07:35 ق.ظ


- رشته: هنر آموز ماشین های کشاورزی
- تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای 84 و 86 و 89 - دفترچه سوالات تخصصی تاریخ 1389/3/7
- مواد امتحانی: 
50 سوال اختصاصی (فاقد پاسخنامه)
3 دفترچه سوال عمومی (60 سوال سال 84 / 60 سوال سال 86 / 100 سوال سال 89) - شامل دروس (ادبیات فارسی، معارف اسلامی، اطلاعات عمومی و سیاسی، ریاضی، کامپیوتر، زبان انگلیسی) (فاقد پاسخنامه)جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


نوشته شده توسط: سونار سونا | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

برچسب ها: هنر آموز ماشین های کشاورزی ، دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز ماشین های کشاورزی آموزش و پرورش ، دفترچه سوالات استخدامی ، آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی هنر آموز ماشین های کشاورزی آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی ، هنر آموز ماشین های کشاورزی آموزش و پرورش ،

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع نساجی آموزش و پرورش

دوشنبه 1 تیر 1394  05:17 ق.ظ


- رشته: هنر آموز صنایع نساجی
- تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای 84 و 86 و 89 - دفترچه سوالات تخصصی تاریخ 1389/3/7
- مواد امتحانی: 
50 سوال اختصاصی (فاقد پاسخنامه)
3 دفترچه سوال عمومی (60 سوال سال 84 / 60 سوال سال 86 / 100 سوال سال 89) - شامل دروس (ادبیات فارسی، معارف اسلامی، اطلاعات عمومی و سیاسی، ریاضی، کامپیوتر، زبان انگلیسی) (فاقد پاسخنامه)جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


نوشته شده توسط: سونار سونا | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

برچسب ها: هنر آموز صنایع نساجی ، دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع نساجی آموزش و پرورش ، دفترچه سوالات استخدامی ، آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی هنر آموز صنایع نساجی آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی ، هنر آموز صنایع نساجی آموزش و پرورش ،

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع چوب آموزش و پرورش

دوشنبه 1 تیر 1394  05:02 ق.ظ


- رشته: هنر آموز صنایع چوب
- تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای 84 و 86 و 89 - دفترچه سوالات تخصصی تاریخ 1389/3/7
- مواد امتحانی: 
55 سوال اختصاصی (فاقد پاسخنامه)
3 دفترچه سوال عمومی (60 سوال سال 84 / 60 سوال سال 86 / 100 سوال سال 89) - شامل دروس (ادبیات فارسی، معارف اسلامی، اطلاعات عمومی و سیاسی، ریاضی، کامپیوتر، زبان انگلیسی) (فاقد پاسخنامه)جهت دانلود محصول اینجا کلیک نماییدنوشته شده توسط: سونار سونا | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

برچسب ها: هنر آموز صنایع چوب ، دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع چوب آموزش و پرورش ، دفترچه سوالات استخدامی ، هنر آموز صنایع چوب آموزش و پرورش ، دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع چوب ، آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی هنر آموز صنایع چوب آموزش و پرورش ،

دفترچه سوالات استخدامی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

دوشنبه 1 تیر 1394  01:04 ق.ظ


- رشته: کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش
- مقطع: کارشناسی
- تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای 84 و 86 و 89 - دفترچه سوالات تخصصی تاریخ 1389/3/7
- مواد امتحانی: 
۶0 سوال اختصاصی (فاقد پاسخنامه)
3 دفترچه سوال عمومی (60 سوال سال 84 / 60 سوال سال 86 / 100 سوال سال 89) - شامل دروس (ادبیات فارسی، معارف اسلامی، اطلاعات عمومی و سیاسی، ریاضی، کامپیوتر، زبان انگلیسی) (فاقد پاسخنامه)نوشته شده توسط: سونار سونا | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

برچسب ها: امور حقوقی آموزش و پرورش ، دفترچه سوالات استخدامی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش ، دفترچه سوالات استخدامی ، کارشناس امور حقوقی ، آموزش و پرورش ، کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش ،

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز ساخت و تولید آموزش و پرورش

یکشنبه 31 خرداد 1394  12:27 ب.ظ


- رشته: هنر آموز ساخت و تولید
- تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای 84 و 86 و 89 - دفترچه سوالات تخصصی تاریخ 1389/3/7
- مواد امتحانی: 
50 سوال اختصاصی (فاقد پاسخنامه)
3 دفترچه سوال عمومی (60 سوال سال 84 / 60 سوال سال 86 / 100 سوال سال 89) - شامل دروس (ادبیات فارسی، معارف اسلامی، اطلاعات عمومی و سیاسی، ریاضی، کامپیوتر، زبان انگلیسی) (فاقد پاسخنامه)جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


نوشته شده توسط: سونار سونا | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

برچسب ها: هنر آموز ساخت و تولید ، دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز ، سوالات استخدامی هنر آموز ، سوالات استخدامی ، ساخت و تولید ، آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی هنر آموز ساخت و تولید آموزش و پرورش ،

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع شیمیایی آموزش و پرورش

یکشنبه 31 خرداد 1394  11:44 ق.ظ


- رشته: هنر آموز صنایع شیمیایی
- تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای 84 و 86 و 89 - دفترچه سوالات تخصصی تاریخ 1389/3/7
- مواد امتحانی: 
50 سوال اختصاصی (فاقد پاسخنامه)
3 دفترچه سوال عمومی (60 سوال سال 84 / 60 سوال سال 86 / 100 سوال سال 89) - شامل دروس (ادبیات فارسی، معارف اسلامی، اطلاعات عمومی و سیاسی، ریاضی، کامپیوتر، زبان انگلیسی) (فاقد پاسخنامه)جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


نوشته شده توسط: سونار سونا | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

برچسب ها: دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع شیمیایی آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی هنر آموز صنایع شیمیایی آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی ، هنر آموز صنایع شیمیایی آموزش و پرورش ، هنر آموز صنایع شیمیایی ، آموزش و پرورش ،
  • تعداد کل صفحات:8  
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic